Целодневна детска градина - с. Дражево


Адрес: село Дражево, община Тунджа, област Ямбол, ул. "Христо Ботев" №5
Телефон: 047 14 2412
За контакти: Антоанета Динкова Тодорова - директор

Изготвил: Андон Динев Минчев