Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

История

От стари местни жители, а така също и от бивши стари учители се знае, че до 1950 г. в с. Дражево е имало само начално училище, което се е помещавало в стари и неудобни сгради. Първата сграда, която е била приспособена за училище с две стаи още преди освобождението до 1908 г. е била на общината. Поради природно бедствие /земетресение/ през 1908 г. сградата била срутена и учениците принудени да учат в частна къща и един дюкян. Същият бил приспособен за кметство и училище, а в последствие само за училищна сграда. Тази сграда е просъществувала до 1947 г. Учебните занятия до 1944 г. са се водили слято - първо с второ, трето с четвърто отделение. Тъй като занятията не са били задължителни, са се посещавали от ученици на различна възраст. 

От 1925 г. Когато са учителствували учителките Кръстина Султанова и Иванка Вълчанова от гр.Ямбол говорят, че в слетия клас е имало 22 ученика на различна възраст. През 1937 г. учителите стават трима, като единият от тях е главен. Същите били назначени от училищното настоятелство. Към училището била създадена ученическа кооперация. Със средствата били закупени учебни помагала и за обзавеждане на учителската стая. От 1920 до 1949 г. са учителствували: Кръстина Султанова, Иванка Вълчанова, Веса Жекова, Кирил Бояджиев от гр. Ямбол и Марийка Гайдарова от гр. Нова Загора. Първият местен учител, учителствувал преди и след освобождението е Курти Иванов Вандов. Учителствували са и други учители, но сведения за тях няма. След завършване на началното си образование децата са били принудени да пътуват до с. Кабиле, където завършвали основното си образование. По настояване на местното ръководство на селото с председател Николай Атанасов, са поставени основите на нова сграда, отговаряща на всички изисквания за водене на нормален учебен процес за момента. Новата сграда е била готова през 1950 г. През 1951 - 1952 г. Училището / обзаведено и оборудвано напълно / отваря широко вратите си за ученолюбивите деца на с. Дражево. Първият випуск ученици, които се обучават в светли и просторни стаи са родените през 1940 г., които завършват началното си образование и продължават основното в новото училище. Главният учител на началното училище е Георги Андонов Пейчев, който става вече директор на основното училище. През същата учебна година идват в с. Дражево да се учат и деца от с. Кабиле и с. Хаджидимитрово, но това продължава само една година. Всички деца са се обучавали в 6 паралелки, като учениците от 3 и 4 клас са водели занятия в слят клас. В слети класове са се обучавали учениците от началния курс и през следващите години. През учебната 1953-54 година за директор на училището е назначен Иван Караиванов, а Георги Андонов Пейчев продължава да учителствува в училището. След Иван Караиванов като директори на училището са работили Иван Желев за една година и Георги Балчев също за една година. От 01,02,1961 г. до 31,08,1961 г. директор на училището е Радка Стоянова. От 01,09,1961 г. директор на училището е Йордан Георгиев, който изпълнява тази длъжност 10 години. Средният брой на учениците, които са се обучавали в училището от 1 до 7 клас през първите 10 години е варирал между 115 и 120 ученика. През учебната 1963-64 г. с въвеждането на задължителното осмокласно образование, в училище се откриват две паралелки в 8 клас като тук идват да се учат и ученици от с. Кабиле и с. Хаджидимитрово. За учениците от с. Кабиле се обзавежда общежитие. Броят на учениците през този период значително се увеличава и достига 150 - 160 ученика. През учебната 1970-71 г. броя на учениците отново намалява и за всички класове се комплектова по една паралелка. През учебната 1971-72 г. поради закриване на прогимназията в с. Хаджидимитрово, учениците продължават основното си образование в с. Дражево. От 1975-76 г. учениците от с. Кабиле , които е трябвало да постъпят в 8 клас в училището в с. Дражево са прехвърлени в гр. Ямбол. През същата година в училището се обучават 125 ученика, от които 34 от начален курс само от с. Дражево и 90 ученика от среден курс от с. Дражево и с. Хаджидимитрово. През учебната 1971-72 г. поради преместване на Йордан Георгиев на друга длъжност, за директор на училището е назначен Илия Кованджиев от с. Дражево, който заема тази длъжност до 1976 г. От 1.ІХ.1976 г. до 1.ІХ.1980 г. за директор на училището е назначена Стефка Цветанова Балева. По време на нейното майчинство е замествана от Димитър Ушев. През 1974 г. училището е водоснабдено и канализирано. След зъвръщането на Стефка Цветанова Балева е създадено училищно настоятелство с председател Тодор Крайчев, което оказва материална и морална помощ на училището.

Източник - летописна книга на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"