Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Фолклорна палитра

Новини

На 19 декември 2017 година с ученици от група "Фолклорна палитра" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 2", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, се проведе публична изява с народни хора и песни. Учениците изпълниха български народни хора "Дайчово хоро" и "Право хоро", и песните ,,Мятало Ленче ябълка" и ,,Недо ле, Недке".Момчетата изпълниха коледарски танц.