Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Ден на Земята

Новини
На 22 арил 2014 г. по повод денят на Земята учениците ог групите ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево, засадиха дръвчета в училищния двор под ръководството на своите възпитатели.