Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Литературно четене, посветено на инициативата "Учене през целия живот"

Новини
Във връзка със седмицата, посветена в национален мащаб на повелята "Учене през целия живот" от 18 до 24 ноември 2013 г, групите от ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" към ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Дражево, организираха литературно четене, на което учениците четоха творби от български автори.