Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Оборудване на стаите на ПИГ

Новини
Продължи обновяването на материалната база на училището по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес". Стаите на занималните бяха оборудвани с нови маси, столове, чинове и дидактически игри