Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Заедно в края на ваканцията!

Новини
Преди старта на новата учебна година, учениците от групите на ПИГ по проект BG051РО001-3.1.06." Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес" заедно със своите възпитатели организираха почистване на селото. Акцията беше продължение на инициативата "Да изчистим България за един ден".
След като почистиха центъра на селото, учениците посетиха музея на селото и читалищната библиотека. Края на дена завърши с игри в училището.