Читалище "Прогрес" - село Дражево

танцьори коледари кукери певици жени пенсионери


Адрес: село Дражево, община Тунджа, област Ямбол, ул. "Надежда" №17
Телефон: 047 14 2210
За контакти: Тодорка Стоянова Фотева - председател на читалището

Изготвил: Андон Динев Минчев