Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 18.05.2017 година от 15.45 часа в ОУ "Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево се проведе математическо състезание с учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения по математика в VII клас, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1.
Гости на публичната изява бяха директора на училището г-жа Марина Николова, членове на съвета за обществен мониторинг "Твоят час", учители и родители.
Цялата група беше разделена на два отбора, които се състезаваха в два кръга под ръководството на ръководителя на групата г-жа Кръстева. В първият кръг на състезанието учениците решаваха тестови задачи по изучените теми и демонстрираха усвоените математически знания и умения. Много емоционално протече втория кръг, в който състезатели и публика заедно размишляваха върху занимателни задачи от народния фолклор. Дори и гостите се включиха в задачите, изискващи съобразителност и логическо мислене. Състезанието спечели I отбор със значителна преднина от 5 точки.