Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 17.05 2017 г. групата за обучителни затруднения по Български език и литература в IV клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе открит урок пред публика. Гости бяха директорът на училището г-жа Марина Николова , родители и преподавател на обществения съвет в училището, отговарящ за проекта.
Проведен бе рецитал на тема " Аз обичам България". Учениците, участници в проекта показаха пред гости и родители своите умения да рецитират стихове за родината. Като музикален фон на събитието звучаха песни за България.