Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 15.05 2017 г. групата за обучителни затруднения по Български език и литература в IV клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе открит урок. Гости бяха директорът на училището г-жа Марина Николова и учители.
Всички ученици се включиха в драматизацията на българската народна приказка "Най-хубавото". Интерес за всички представляваше хумористичната стихотворна форма на произведението, както и поуката от него. Четвъртокласниците показаха своите актьорски умения и наученото по време на проекта.