Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 10 май 2017 година с ученици от група "Фолклорна палитра" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, се проведе публична изява с народни хора и песни. Учениците изпълниха български народни хора и песните "Радо ле" и "Мари Марийке".