Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 5 май 2017 година групата за обучителни затруднения по математика I клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе публична изява пред ученици от училището. Целта беше под формата на математическо състезание, групата да покаже усвоените знания и компетентности. Тържеството започна със стихчета и песни , посветени на математиката. С красиви коронки малките първокласници пяха и рецитираха. След това се проведе и очакваното състезание, което включваше много съревнователни математически игри. Участниците в групата показаха, че няма невъзможни неща - нужни са много допълнителен труд и усилия, за да придобият необходимите знания за бъдещия втори клас. А подкрепата на публиката с аплодисменти, допълнително стимулираше участниците в изявата.