Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 5.05.2017 година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево учениците от група "Компютърът - мой приятел" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1, представиха пред публика собствени презентации.
        Участниците в изявата заинтригуваха гости, учители, родители и съученици с оригинални презентации от различни научни области - български език и литература, математика, природни и обществени науки.
         Всяка презентация се отличаваше с много добро качество на съдържанието, с анимационни ефекти при поява на елементи от слайда и при смяна на отделните слайдове, звукови и видео ефекти.
         Учениците отговаряха на зададените им въпроси и с доброто си представяне спечелиха публиката.