Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         На 21 и 25 април 2017 г. групата за обучителни затруднения по Математика в II клас по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1", при ОУ"Свети Свети Кирил и Методий", с. Дражево, проведе публична изява пред родители и гости. Целта беше под формата на математическо състезание, учениците да покажат усвоените знания през учебната година. На празника присъстваха като официални гости г-жа Николова- директор на училището, г-н Андон Минчев- представител на Обществения съвет на училището по проект "Твоят час", учители от училището. Участваха всички ученици от класа, като акцентът беше да се покажат постигнатите резултати на седемте деца участници в проекта. Събитието имаше състезателен характер , включвайки не само решаване на задачи, но и математически игри, песни и танци. Жури по оценяването бяха учениците от шести клас. Участниците в групата показаха пред своите родители, че могат да се съревновават с останалите ученици от класа. За победителите имаше и награди.