Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
         16.01.2017 г. Ученици и родители размениха ролите си в часа по български език и литература и взаимно си помагаха в занятието по проект BG05M2OP001-2.004-0004 на Министерство на образованието и науката-"Твоят час - фаза 1. "Честно момче"- разказът на Елин Пелин, в който вестникарчето догони автомобила, за да върне дадените му в повече пари, предизвика много разисквания по темата за човешката доблест.
        Не е лесно да бъдеш честен, но само тогава ще си истински човек-съгласиха се всички.