Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Проект "Твоят час"
        На 16.12.2016 година в компютърният кабинет на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Дражево се проведе конкурс за коледни и новогодишни картички по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Твоят час - фаза 1"с учениците от група по интереси "Компютърът - мой приятел".
        С творчество и въображение участниците в конкурса съчетаваха теоретичните знания с практически умения и създаваха с програма Paint коледна картичка с разнообразни инструменти и свободна ръка, с техники на копиране и преместване на части от изображение и кратък текст.
        Жури в състав: Цветелина Кованджиева, Андон Минчев и Татяна Неделчева оцени и класира картичките по критерии: оригиналност на идеи, естетическо и техническо оформление, използване на различни инструменти и техники, писмена грамотност.
Победителите в конкурса:
I място: Стоянка Йорданова Митева
II място: Богомила Иванова Желязкова
III място: Божидара Томова Георгиева
получиха награди и грамоти, в присъствието на ученици, родители и гости.