Уникално гробно съоръжение от ранната бронзова епоха...Открито при разкопки край с. Дражево, Ямболско. Съоръжението е изградено от плочести червени камъни, донесени специално за целта от местност на около 10 км източно. Представлява каменен кръг с диаметър 11 м и височина - 0,70 - 0,80 м, с вход от изток. Открити 6 погребения, от които 1 семейно /мъж , жена и дете/ като 4 са с трупополагане тип "хокер" с червена охра и 2 с трупоизгаряне. С богат погребален инвентар. Датировка - ранна бронзова епоха, ІІІ етап Михалич / Езеро VІІІ - VІІ строителен хоризонт/."
Илия Илиев
Исторически музей - ЯмболСПАСИТЕЛНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ НА МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ В М. СЪБЕВ БАИР ПРИ С. ДРАЖЕВО, ОБЩИНА ТУНДЖА
Стефан Бакърджиев
През 2004 г. под ръководството на С. Бакърджиев и И. Илиев (ИМ - Ямбол) бяха проведени спасителни археологически проучвания на могилен некропол от четири могили в м. Събев баир край с. Дражево, община Тунджа, област Ямбол.
Могила № 1 има размери: височина 2,70 м и диаметър 37 м При нейното проучване се разкри кръгло каменно съоръжение с шест погребения от ранната бронзова епоха. Подобна каменна структура се открива за първи път на територията на страната и на този етап е без аналог. Съоръжението представлява каменен кръг с диаметър 11 м, изграден от плочести камъни с червен цвят и различна големина. Най-близкото находище на такъв тип камък се намира на около 10 км. В северната половина на кръга се откри по-малък с диаметър 2,00 м от изправени камъни с местен произход, които обхващат пространство с размери 3 х 2 м, обрамчено от обгорели дървета. В него се разкриха очертанията на две леко трапецовидни ями ориентирани общо в посока изток-запад. Ямите бяха запълнени с отухлена до червено пръст, обгорели човешки кости, като в северната се откриха малка кана и част от купа, а в южната само горели човешки кости и пълнеж от дребни ломени камъни. Кремацията е била извършена извън могилата, а обрамчването на двете ями говори, че погребенията са извършени едновременно. След изчерпването на отухлената пръст и в двете ями се разкриха погребения с трупополагане в положение "хокер".
Погребаният на дъното на северната яма (хокер № 1), лежи на дясната си страна с глава на изток. В гроба са поставени ката погребален дар, четири керамични съда - голям съд (кана или амфора), малка каничка (чаша ?), голяма паница с животински кости, и малка конусовидна паница с богата шнурова украса (тип Езеро А2-В1 или VІІІ-VІІ строителен хоризонт).
В южната яма ситуацията е идентична - отново трупополагане в положение "хокер", надясно с глава на изток. Като погребален дар бяха положени три керамични съда (амфора, каничка и купа с животински кости), малко бронзово шило с квадратно сечение и малък необработен яспис. И двете погребения са посипани с охра.
В средата на големия каменен кръг бе открито ново погребение. То е извършено в правоъгълна плитка яма, с леко заоблени ъгли, ориентирана изток-запад. По краищата на ямата има перваз от жълтеникава глина с овално сечение. В нея бяха открити погребани чрез трупополагани в положение хокер три индивида. Два от скелетите са на възрастни индивиди, а третият е детски. Като дар са поставени бронзов нож, 6 сребърни спираловидни висулки, 4 тънки кръгли сребърни пластини с две дупки, 2 бронзови шила, и четири керамични съда, сред които се откроява паница богато украсена с шнурова украса. Скелетите са обилно посипани с охра. Южно от този гроб се откри и още един (детски), чийто скелет е напълно изтлял. Запазени са два млечни зъба и малка купа със завит навътре устиен ръб.
Базирайки се на откритите материали в проучените гробове трудно могат да се разграничат първични от вторични, гробове понеже всички могат да се отнесат в рамките на един и същи период Езеро VІІІ-VІІ хоризонт. Съоръжението е изградено от камъни хоризонтално подредени в три- четири реда. Дебелината на зида е между 0,40-0,50 м. От източнатастрана шест големи плочи са поставени вертикално една до друга. Подреждането на камъните, целящо създаване на външно лице, старателното оформяне на страници от двете страни на вертикално разположените плочи показва стремеж към монументалност. Вертикалните плочи са поставени по-късно за прекъсване достъпа до вътрешността на съоръжението, след като то е изпълнило своята функция. Безспорно се касае за съоръжение изпълняващо функцията на родово-семейна гробница. Към това насочва фактът, че от шестте погребения разкрити във вътрешността на съоръжението, три са ситуирани едно и също ниво, леко вкопани в материка. Не може да се говори за първичен гроб, заради който е изградено съоръжението, а за последователност погребенията, т.е. първо, второ и т.н.
Могила № 2 е с размери: височина 2 м и диаметър 28 м. В резултат проучванията бяха разкрити общо шест гроба.
За първичен може да се приеме гроб № 5. Погребението е извършено трупополага в естествена гънка на скалата, след което над него е натрупана малка могилка от пръст и дребни камъни. Костите не са в анатомичен порядък не са запазени в цялост. Гробен инвентар липсва. След извършване на това погребение могилата е била доиздигната. насипа бяха открити още 5 вторични гроба. Обрядът е трупополагане християнски обряд. Гробовете са изградени различно: с плочести къмъни, тегули, квадратни римски тухли или просто в обикновена яма. Инвентар открит само в един от гробовете - останки от наниз, състоящ се от 2 кръгли бронзови висулки и 2 пробити сребърни турски монети, което позволява той бъде отнесен в периода ХІV-ХV в.
В южната периферия на могилата се разкри правоъгълно съоръжение ориентирано изток-запад. То е изградено от големи, средни и дребни ломени камъни споени с кал. Дебелината на зидовете е 0,70-0,80 м, а запазената височина до 1,10 м. Те оформят вътрешно пространство с размери: 3,50 х 1,00 м. Западната стена на съоръжението е била разрушена. Вътре не бяха намерени никакви археологически материали. В могилния насип бе открито известно количество фрагментирана керамика от различни периоди (ранножелязна и късножелязна епохи и късно средновековие).
В северозападния сектор сред камъните in situ се откри депонирана тракийска амфора. Могилния насип е компрометиран многократно, както при извършването на вторичните погребения, така и от съвременните иманяри.
Могила № 3 е отделена от останалите на около 150 м в северозападна посока. Разположена е в седловината между две възвишения и има размери: височина 1,80 м, и диаметър 23 х 17 м. Върху цялата повърхност регистрирани множество иманярски изкопи.
В източната половина на могилата бе разкрито гробно съоръжение (гробница ?), състоящо се от камера и дромос. Входа е от югоизток. Гробната камера е правоъгълна в план и има размери: ширина 2,60 м, дължина 2,35 м запазена височина 1,40-1,55 м. Дромосът има дължина 5,07 м, ширина 0,93 м запазена височина 1,45 м. Изградена е от ломен камък на суха зидария. За съжаление гробницата е ограбвана многократно и при проучванията не бяха открити никакви археологически материали с изключение на малко фрагментирана местна керамика, характерна за периода ІV-ІІ в. пр. Хр. На базата на откритите керамични фрагменти и начина на изграждане, гробното съоръжение може да се датира в периода ІV-ІІІ в. пр. Хр.
Могила № 4 е с най-малки размери. Тя има запазена височина 0,70 диаметър 17 м. Могилата е била подравнявана. При проучванията в западната половина се попадна на гроб с трупоизгаряне, който според откритите материали може да се отнесе в периода ІІІ-ІІ в. пр. Хр.Прочетете още: